Banner ipc website

Arbo & veiligheid HR ver van je bed? Dan wordt het tijd om je bed te verplaatsen

Onderwerpen
HR
blog
1 januari 2020
Boom - fauna inspecteur en controleur & biodiversiteit

Met deze bekende uitspraak wil IPC Academy benadrukken hoe belangrijk goed personeels-management voor het moderne bedrijf in onze groene sector is. In een tijd waarin medewerkers schaars zijn en elke dag wel een aanbod van een andere partij krijgen, is professioneel personeelsmanagement van groot belang.Om u op weg te helpen, duidelijk te maken om welke begrippen het gaat, wat u waar kan plaatsen, hoe e.e.a. in te richten en waar te beginnen, heeft IPC Academy een reeks artikelen geschreven.

Waar het nu eigenlijk om?

Alle ‘bla bla’ ten spijt gaat het eigenlijk maar om één ding: personeelsmanagement oftewel: uw medewerkers! Omdat op het gebied van personeelsmanagement de ene hype nog niet voorbij is als de volgende zich al weer aandient, wil IPC Academy uw baken van rust zijn en middels deze ‘white paper’ wat helderheid en duidelijkheid verschaffen op dit werkterrein. Hiermee kan u als directeur of HR manager in de groene branche weer verder en bent u in staat te bepalen hoe u uw HR-beleid wilt invullen en langs welke weg u dat wilt bereiken.

Ordenen van begrippen middels het HR-model.

Binnen het HR-werkterrein onderscheidt IPC drie gebieden:

Personeel & Organisatie.

Dit onderdeel van het werkterrein betreft de uitvoering van operationele taken. Het gaat hier om taken die te maken hebben met de uitvoering van het door de organisatie vastgestelde personeelsbeleid. Te denken valt aan zaken als promoties, salarisbepaling, inkoop van trainingen, beoordelingsgesprekken etc. De professionals die zich hier mee bezig houden proberen (vak)leidinggevenden te ontlasten door personeelstaken op zich te nemen.

Human Resource Management.

Organisatie die HRM hebben ingericht kenmerken zich doordat een aantal PZ-taken teruggelegd zijn in de lijn. Je kan hier denken aan beoordelings- en functioneringsgesprekken, beloningsbeleid etc. Dat wil zeggen dat managers/leidinggevenden verantwoordelijk zijn gemaakt voor het management van de individuele medewerkers. De afdeling HR is daarin – meer dan een afdeling personeelszaken of P&O – adviserend en ondersteunend. Zij neemt slechts het voortouw daar waar het gaat om werving en selectie en de directie te adviseren over salarisbeleid, arbeidsvoorwaarden, benoemingen etc.

Human Resources Development.

Ofschoon HRM lang niet altijd een strategische rol vervult zien we regelmatig dat HRM-afdelingen strategisch in een organisatie zijn verankerd. Misschien niet geheel ten onrechte ware het niet dat de gemiddelde HR-afdeling aan het echte strategische werk nauwelijks toekomt: namelijk strategisch personeelsmanagement of met een mooie Engelse kreet: Human Resource Development.

Naast beleidsmatige zaken als formatiehuis, beloningsbeleid en management development gaat het hier vooral ook om het voor een directie in kaart brengen van de bemensing van de organisatie voor de komende jaren. Welke competenties zijn straks waar nodig en op welke organisatorische plek kunnen of moeten die in de nabije toekomst worden ingezet. Hoe gaan we bestaande medewerkers helpen met zich te ontwikkelen zodat zij die posities kunnen innemen en welke competenties moeten we van buiten halen.

Welke medewerkers (moeten) gaan de organisatie (gaan) verlaten en welke medewerkers kunnen we daarop laten voorsorteren, wie kunnen hun op termijn gaan opvolgen en waar zitten onze kritieke functies.

Het antwoord op al deze vragen zou geformuleerd moeten zijn in het strategische personeelsmanagement.

Het HR-model als leidraad bij organisatie ontwikkeling.

Het HR-model biedt organisaties een vorm aan op basis waarvan elke organisatie personeelsmanagement volledig kan inrichten. Twee concrete voorbeelden om e.e.a. toe te lichten:

In een uiteindelijke implementatie schuif je beide kolommen in elkaar en ontstaat een ‘full scale’ implementatie van het HR-model en dus van geïntegreerd personeelsmanagement.

Hoe aan te vangen?

Voor u het interessante van het hanteren van dit HR-model is dat het naast een begrippenkader tegelijkertijd een ontwikkelingsmodel biedt. U hoeft niet over te gaan tot een volledige implementatie maar kunt rustig beginnen bij het begin: het inrichten van een goede afdeling Personeel en Organisatie of een persoon met die taak belasten en er voor zorg dragen dat alle personeelstaken afgedekt zijn. Als dat functioneert kunt u de volgende stap nemen: uw management belasten met HR taken of als directieteam strategisch personeelsmanagement invullen.

Terug naar overzicht