Banner ipc website

Privacyverklaring

Via deze Privacy Policy informeert IPC Groene Ruimte B.V. je over de wijze waarop er binnen onze organisatie wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. We zijn er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt en willen jouw privacy dan ook respecteren en vertrouwelijk met de gegevens omgaan op een wijze die voldoet aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) stelt. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen, bijvoorbeeld als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. 

Banner 06

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer je of jouw werkgever zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je of jouw werkgever om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een training, examen, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • jouw naam, emailadres, geboortedatum en geboorteplaats;
 • bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens;
 • gegevens met betrekking tot de opleiding en/of examen waarvoor je je hebt aangemeld;
 • betalingsgegevens;
 • jouw feedback over de opleiding;
 • gegevens in het kader van jouw opleiding, zoals je aanwezigheid en eventuele (deel) resultaten.

De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij indien wij van hun administratieve software gebruik maken.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

IPC gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jouw gekozen training of examen;
 • het verzorgen van de door jouw gekozen training of examen;
 • om onze dienstverlening te evalueren en te kunnen verbeteren;
 • om je te kunnen attenderen wanneer jouw certificaten verlopen;
 • om je onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om je de door jou gevraagde inlichtingen te verstrekken en op je vragen te reageren;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving;
 • ten behoeve van de registratie van jouw certificaat bij de certificaatverlenende instantie zoals daar zijn bijvoorbeeld Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, EAC, EFESC etc.;
 • om fraude of manipulatie met certificaten te voorkomen.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar. Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar binnen IPC Groene Ruimte om de planning en uitvoering van de verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen, om er voor te zorgen dat eventuele certificaten bij de juiste persoon terecht komen en er met certificaten niet kan worden gefraudeerd.

Indien dat met jouw werkgever is overeengekomen, kunnen wij informatie over jouw aanwezigheid bij een training of examen verstrekken aan je werkgever. Wij kunnen jouw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties alleen en uitsluitend voor de certificering.

IPC Groene Ruimte zal jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan IPC Groene Ruimte of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en hebben hiertoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Waarom en van welke cookies maken wij gebruik?

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op jouw computer worden geplaatst. Er bestaan 'tracking cookies' en 'sessie cookies'. IPC Groene Ruimte maakt geen gebruik van tracking- maar wel van sessie cookies.

Met behulp van deze cookie wordt onder meer bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker en informatiever te maken. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer je de internetbrowser afsluit. Je kan de internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kan dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Google

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe gebruikers onze website benutten, maken we gebruik van Google Analytics. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor IPC en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik en zijn niet herleidbaar tot individuele personen.

Google deelt geen anonieme data met derden tenzij zij hiertoe wettelijk toe verplicht wordt of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google conformeert zich aan de 'Safe Harbor' principes. Meer informatie over het beleid van Google kun je vinden op de volgende link. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Ads

De Google Ads-cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites (meestal tegen betaling) getoond kunnen worden.

Google deelt geen anonieme data met derden tenzij zij hiertoe wettelijk toe verplicht wordt of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google conformeert zich aan de 'Safe Harbor' principes. Meer informatie over het beleid van Google kun je vinden op de volgende link. Bekijk Google Privacy Statement.

Spotler

De door ons ten behoeve van de verspreiding van onze nieuwsbrief gebruikte applicatie Spotler maakt geen gebruik van cookies. Alleen jouw mailadres wordt vastgelegd. Eventuele andere door Spotler verzamelde gegevens worden binnen een maand verwijderd.

Social Media

Wij willen je graag ondersteunen bij het delen van berichten van onze website. Daarom maken wij gebruik van social media als Facebook, LinkedIn, Instagram en X. De privacy policy van deze (buitenlandse) partijen tref je aan op hun websites.

Banner 09

Beveiliging en bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. IPC Groene Ruimte bewaart de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de certificerende instantie en/of wet dat voorschrijft. In een aantal gevallen bewaren wij de gegevens met het oog op de geldigheidsduur van certificaten, diploma's, her-certificeringen etc.. IPC Groene Ruimte mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.


Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij bieden daarom alle betrokkenen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Hiertoe kan je een gespecificeerd verzoek tot IPC richten door een e-mail te sturen naar admin@ipcgroen.nl onder vermelding van uw naam. IPC Groene Ruimte zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

IPC kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 24-06-2024.